Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Απάντηση στον πρόεδρο της Δημ. επιχείρησης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Λάβαμε από τον συνδημότη μας κ. Κοσμά Τσιάκαλο την παρακάτω απάντηση προς τον πρόεδρο της Δημοτικής επιχείρησης κ. Βασίλη Πάγκαλο και την οποία, όπως επιβάλει η δεοντολογία, δημοσιεύουμε.

 

Διαβάζοντας προσεκτικά την  απάντηση του Προέδρου Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης στην καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων για ανασφάλιστη εργασία στην Δημοτική Επιχείρηση σε ένα μόνο μπορώ να συμφωνήσω μαζί του.  Ότι παρατηρείται πράγματι διγλωσσία, ασάφεια, άγνοια η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα και εσφαλμένη εικόνα για το τι συντελείται στην Δημοτική Επιχείρηση. Μόνο που οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν την απάντηση του προέδρου και όχι τις καταγγελίες του Σωματείου και εξηγούμαι.

Στην προσπάθειά του να αποκρούσει την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων για παράνομη και ανασφάλιστη εργασία  στην Δημοτική Επιχείρηση ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης επικαλείται διάφορες φορολογικές διατάξεις που κατά την γνώμη του δικαιολογούν τον συγκεκριμένο τρόπο απασχόλησης εργαζομένων δηλαδή με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Σύμφωνα όμως με τον άρθρο 38 του Ν.4308/2014 από την 1 η Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄ του Ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία είχε εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος π.δ. 186/1992. Συνεπώς  η επίκληση από μέρους του των συγκεκριμένων διατάξεων χαρακτηρίζεται από ασάφεια (σκόπιμη ή όχι, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του) και άγνοια  μάλλον αδικαιολόγητη για επίσημο απαντητικό έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης. Ας δούμε όμως τι ισχύει σήμερα μετά την κατάργηση του ΚΦΑΣ.

Σύμφωνα με την παρ.γ του άρθρου 39 του ν.4308/2014 και την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο παροχής οδηγιών  ορίζονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την έκδοση φορολογικών στοιχείων , γίνεται ανάλυση της έννοιας «ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα» και καταγράφονται ενδεικτικές περιπτώσεις προς κατανόηση του πνεύματος του νόμου. Συγκεκριμένα:

«39.1.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 δεν υπόκεινται στον παρόντα νόμο, και συνεπώς, δεν υποχρεούνται σε έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο νόμος αυτός.

39.1.4 Με την υποπαράγραφο (1β) του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως.

39.1.5 Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

39.1.6 Ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου     39 είναι:  α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι.β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ΄ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers).γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα του νόμου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς.δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές.»

Στη συνέχεια ορίζεται ότι οι οντότητες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες από τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν να εκδίδουν σε καθορισμένο ρητά χρόνο, παραστατικό (ώστε να διασφαλίζεται η υποβολή των εισοδημάτων αυτών σε φορολογία) που δεν ονομάζεται μπορεί όμως να είναι ενδεικτικά  κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο (αγοράς), «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης, αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα δεδομένα που ορίζει ο νόμος ,μεταξύ άλλων την έκταση και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών.

Από αυτά συμπεραίνεται ότι η φορολογική νομοθεσία προβλέπει πράγματι την δυνατότητα καταβολής αμοιβών μέσω παραστατικού που οφείλει να εκδώσει η Δημοτική Επιχείρηση, όμως σε αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις ευκαιριακής παρεπόμενης δραστηριότητας σύμφωνα με όσα παρατέθηκαν παραπάνω. Αυτό προβλέπεται αφενός για την νομιμοποίηση της συναλλαγής και αφετέρου για την φορολόγηση των αποκτηθέντων εισοδημάτων και πάντως σε καμία περίπτωση ο νομοθέτης δεν νομιμοποιεί με την απόδειξη δαπάνης την ανασφάλιστη εργασία. Είναι άλλο πράγμα η φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών που προέρχονται από εργασία και καθορίζεται από την φορολογική νομοθεσία και τελείως διαφορετικό  το αν η εργασία υπόκειται σε ασφάλιση και ασφαλιστικές εισφορές γεγονός που καθορίζεται από το εργατικό δίκαιο και την ασφαλιστική νομοθεσία.

Το άρθρο 2 παρ 1 του Α.Ν 1846/51 κάνει σαφές ότι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής.
Από τον ίδιο νόμο, από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου και δικαστηριακές αποφάσεις  γίνεται σαφές ότι   σχέση  εξαρτημένης  εργασίας  υφίσταται  όταν ο εργοδότης έχει  το  δικαίωμα  της διεύθυνσης και εποπτείας της εργασίας και καθορίζει τον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο και τις λοιπές συνθήκες της παροχής  της,  ο  δε  εργαζόμενος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται 
Διευκρινίζεται επίσης ότι ο τρόπος καταβολής της αμοιβής του εργαζόμενου δεν αποτελεί κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης ως εξαρτημένης ή όχι.
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της δυσχερούς διακρίσεως μεταξύ εξαρτημένης και μη εργασίας τυγχάνει εφαρμογής το τεκμήριο της παροχής εξαρτημένης εργασίας. Όταν δηλαδή η παροχή εργασίας υπό συνθήκες εξάρτησης δεν είναι καθαρή η ύπαρξη ενός τέτοιου τεκμηρίου σημαίνει την υπαγωγή των αμφισβητούμενων περιπτώσεων στην ασφάλιση του ΙΚΑ(αρ.2 παρ. 1 ΑΝ.1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 2 παρ. 1 του Ν.4476/65.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4182/2013 προβλέπεται η υπαγωγή από 10/9/2013 και εφεξής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των προσώπων που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφάλισης.

Στην περίπτωσή μας οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο μαρμαρογλυφείο της Δημοτικής Επιχείρησης και μάλιστα στην κατασκευή μνημείων σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του Προέδρου της επιχείρησης. Συνεπώς σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο μπορούσαν να εργάζονται είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών,  είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. Είναι φανερό ότι δεν υφίσταται σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών ούτε βέβαια σύμβαση μίσθωσης έργου(εργολαβία) παρά καθαρή σχέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, συνεπώς οι εργαζόμενοι αυτοί θα έπρεπε να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Ο ίδιος ο Πρόεδρος μάλιστα παραδέχεται στο έγγραφό του πως οι συγκεκριμένοι μέχρι πρότινος ήταν ασφαλισμένοι εργαζόμενοι της επιχείρησης μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Προκύπτουν μια σειρά ερωτημάτων προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα μέλη του Δ.Σ. και φυσικά τους Δημοτικούς Συμβούλους της επιχείρησης που θεώρησαν επαρκείς τις θέσεις του Προέδρου για ένα τόσο σοβαρό θέμα και αρνήθηκαν με την ψήφο τους ακόμη και την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

  • Υπάρχει ικανή δικαιολογία που στέκεται νομικά και πολιτικά για την ανασφάλιστη εργασία;
  • Τι θα συνέβαινε σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος λαμβανομένου υπόψη του επικίνδυνου χαρακτήρα της εργασίας στο μαρμαρογλυφείο; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;
  • Ποιος θα καταβάλει τα πρόστιμα προς το ΙΚΑ και το Υπουργείο εργασίας σε περίπτωση καταγγελίας εργαζόμενου για ανασφάλιστη εργασία ή ελέγχου του ΙΚΑ και ΣΕΠΕ;
  • Είναι αληθής η καταγγελία του κ. Πάγκαλου για ανασφάλιστη εργασία «χιλιάδων ημερών εργασίας» από την Δημοτική Επιχείρηση στο παρελθόν; Εάν ναι γιατί δεν αναζητούνται ευθύνες για την προκληθείσα ζημιά στους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία; Ποιος θα πληρώσει τα πρόστιμα σε περίπτωση που καταλογιστούν παραβάσεις;
  • Εάν οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία συμπεριφέρονταν προς τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά τους ταμεία με αυτόν τον τρόπο δηλαδή με κολπάκια εισφοροδιαφυγής γνωστά στην αγορά εδώ και χρόνια, ο κ.Πάγκαλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Στάσης Βύρωνα (ΣΥΡΙΖΑ) θα έλεγαν τα ίδια και θα επιδείκνυαν την ίδια στάση;
  • Τι εννοεί ο Πρόεδρος αναφέροντας την Δημοτική Επιχείρηση ως «μοναδικό» περιουσιακό στοιχείο του Δήμου; Υπονοεί μήπως ότι η υπόλοιπη περιουσία του Δήμου είναι υποθηκευμένη λόγω χρεών;

Στην πόλη μας εδώ και χρόνια κάτι δεν πάει καλά. Στο παρελθόν ανάλογες πρακτικές   στην Δημοτική Επιχείρηση και στο Πνευματικό Κέντρο οδήγησαν στην επιβολή τεράστιων προστίμων από το ΣΔΟΕ και το ΙΚΑ  για τα οποία  ουδέποτε καταλογίστηκαν ευθύνες για τους υπεύθυνους. Χρέη, πρόστιμα και δάνεια βαρύνουν τον προϋπολογισμό της πόλης και φυσικά τους πολίτες της πόλης. Οι δημοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης και των χρεών διαρκώς υποβαθμίζονται. Τις  διαβεβαιώσεις του Προέδρου περί «σκληρής εργασίας» και «αίσθηση ευθύνης» και «διασφάλιση συμφερόντων» τις ακούμε και τις διαβάζουμε εδώ και πολλά χρόνια από τους προκατόχους του αλλά όπως και ο ίδιος παραδέχεται δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνονταν στο παρελθόν. Για το μόνο που μας διαβεβαιώνει είναι ότι θα κάνει τα πάντα για την κερδοφορία της Δημοτικής Επιχείρησης. Σε ποια κερδοφορία αναφέρεται; Στην κερδοφορία του ανθρώπινου πόνου στο κοιμητήριο ή στα εκατομμύρια ευρώ των χρεών της επιχείρησης που πριν πέντε χρόνια πέρασαν στον Δήμο.

Δεν επιθυμώ να παρακολουθήσω την αντιπαράθεση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης με το Σωματείο Εργαζομένων. Όχι γιατί ο μέχρι σήμερα Πρόεδρος είναι σύντροφος και συνοδοιπόρος στους λαϊκούς αγώνες για εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη, εργασιακά δικαιώματα, αξιοπρέπεια, ελευθερία, κοινωνική αλληλεγγύη ούτε γιατί το σωματείο μέχρι σήμερα έχει δείξει στοιχεία συνέπειας και αγωνιστικότητας  για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και της πόλης,  με συνέπεια να σταθώ πλάι τους. Είναι γιατί δεν θέλω να πέσω στη παγίδα και να αποπροσανατολίσω τους συμπολίτες μας από την πραγματικότητα που είναι ότι η Δημοτική Επιχείρηση απασχολεί ανασφάλιστους εργαζόμενους. Και η εκλεγμένη με την αριστερά Δημοτική Αρχή την καλύπτει. Είναι γνωστό ότι  οι μνημονιακοί νόμοι δεν επιτρέπουν τις προσλήψεις. Όπως είναι γνωστό ότι με τον τρόπο αυτό οδηγούν στην υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων με σκοπό την ιδιωτικοποίησή τους. Αντίδραση στις πολιτικές αυτές δεν μπορεί να είναι η κατάργηση των εργασιακών σχέσεων και η παράκαμψη της εργατικής νομοθεσίας για λόγους ανταγωνισμού αλλά ο διαρκής και σταθερός αγώνας για την ανατροπή τους προς όφελος του λαού και των πολιτών. Λέει ο κ.Πάγκαλος ότι «την περίοδο αυτή ανταγωνιστές της Δημ.Επιχείρησης εποφθαλμιούν και επαίρονται ότι θα την κλείσουν». Μας λέει δηλαδή  να συναινέσουμε και να αποδεχτούμε αντεργατικές πρακτικές και υψηλές τιμές παρεχομένων υπηρεσιών  σε συνθήκες κρίσης στο όνομα του ανταγωνισμού και  της κερδοφορίας από μια δημοτική επιχείρηση. Αλήθεια οι συναγωνιστές στην Στάση Βύρωνα συμφωνούν με την επιχειρηματολογία αυτή και αν ναι σε τι διαφέρουν από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Πραγματικά διαπιστώνεται διγλωσσία. Διγλωσσία ανάμεσα στο τι λέγατε πριν τις δημοτικές εκλογές και στο τι πράττετε μετά την εκλογή σας. Πιστεύω ότι δεν είναι αργά να ξαναδιαβάσετε και να θυμηθείτε το προεκλογικό σας πρόγραμμα για το οποίο σας ψήφισαν οι πολίτες  να διοικήσετε την πόλη. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει επιτέλους να συζητηθεί το θέμα της ανασφάλιστης εργασίας στην Δημοτική Επιχείρηση και να μπει ένα τέλος στην διαιώνισή της απαράδεκτης, αντεργατικής, αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Κοσμάς Τσιάκαλος

ΥΓ. Η αναλυτική αναφορά στην νομοθεσία είναι κουραστική αλλά είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για την επιβεβαίωση κάθε καταγγελίας για ανασφάλιστη εργασία.

Admin

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Απόψεις

image
Αλήθειες & ψέματα για Read More
image
Λάβρος κατά κυβερνήσεων, Read More
image
Από τα Τρίκαλα Read More
image
Απάντηση στον πρόεδρο Read More
image
Μη μιλάς σε αγνώστους Read More
image
Ο Πελετίδης, τα Read More
  • 1