Δεληολάνης

Φαγητό – Γλυκό – Παγωτό

Τηλ: 210 7669555 (08.00 – 01.00)

Παγκράτι: Χρεμωνίδου 55

www.deliolanis.gr, www.facebook.com/deliolanis.gr