Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Δήμου Βύρωνα

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Ο Δήμαρχος Βύρωνα
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58, 59, 61 και 92 παρ.1 περ.ι του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 )
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
 4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (αποφ. ΓΠ[1]2846/26-04-2023 (Β΄) για τον Δήμο Βύρωνα, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 59.134 κατοίκους.
 5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/2023 (ΑΔΑ ΨΠΒ246ΜΤΛ6-Π90) «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 6. Το υπ΄αρ.πρωτ:.31336/21-12-2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων ΔήμουΒύρωνα. 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 5283/12-11-21 τ.Β΄)

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

   A. Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 02-01-2024 έως 31-03-2025:

  1. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, Οικονομικών Υπηρεσιών, τον κ. Ελευθέριο Τριανταφύλλου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, με εξαίρεση το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας.

  2. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κ. Αθανάσιο Οικονόμου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των: Γραφείου Προγραμματισμού- Κοινοτικών Προγραμμάτων, Γραφείου Ενιαίου Συνεργείου Εργατοτεχνιτών Συντηρήσεων, Γραφείου Μικρών Έργων, Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολικών Συγκροτημάτων, Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Προγραμματισμού Κοινοτικών Προγραμμάτων και Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

  3. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Αθανάσιο Κλειάσιο, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  4. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Δημήτριο Καρακώστα, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.

  5. Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, Προγραμματισμού και Εξυπηρέτησης Πολιτών τον κ. Βασίλειο Πέτσα, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. και του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Προγραμματισμού Κοινοτικών Προγραμμάτων του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, καθώς και του Γραφείου Προγραμματισμού Κοινοτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με ευθύνη την παρακολούθηση και επίβλεψη όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

  6. Αντιδήμαρχο χωρίς Αντιμισθία, τον κ. Στέφανο Παπαντζίμα, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Γραφείου Ενιαίου Συνεργείου Εργατοτεχνιτών Συντηρήσεων και του Γραφείου Μικρών Έργων, Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολικών Συγκροτημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με ευθύνη την παρακολούθηση της συντήρησης όλων των δημοτικών υποδομών (με εξαίρεση τις αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες θα παρακολουθεί μόνο τη συντήρηση και λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου) καθώς και του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

  7. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, Καθαριότητας και Πρασίνου, τον κ. Γεώργιο Γκαρμπουνώφ, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου, εξαιρουμένου του Τμήματος Αστικής Πανίδας της Διεύθυνσης Πρασίνου.

   8. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, την κ. Μαρία Γκανέτσου, στην οποία μεταβιβάζουμε όλες τις Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών.

  B. Ορίζουμε ως εντεταλμένους συμβούλους με θητεία από 02-01-2023 έως 31-03-2025 τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και τους μεταβιβάζουμε με εξουσιοδότηση υπογραφής, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων που αναλύονται παρακάτω:

  1. Εντεταλμένο Σύμβουλο Αστικής Πανίδας τον κ. Νικόλαο Δεληγιάννη, με αρμοδιότητα την εποπτεία και συντονισμό του Τμήματος Αστικής Πανίδας της Διεύθυνσης Πρασίνου.

   2. Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας τον κ. Βασίλειο Δέτση, με αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

  3. Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού τον κ. Αναστάσιο Γιαρλέλη, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Αθλητισμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  4. Εντεταλμένο Σύμβουλο Ψηφιακής Πολιτικής την κ. Αικατερίνη Φανουργάκη, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

  5. Εντεταλμένο Σύμβουλο Συντήρησης Πόλης τον κ. Κωνσταντίνο Στεφανίδη , με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Ελέγχου Λειτουργίας και Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και της συντήρησης και λειτουργίας όλων των υπαίθριων κοινοχρήστων εγκαταστάσεων (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων, παιδικών χαρών κλπ ).

  6. Εντεταλμένη Σύμβουλο Δημοτικής Περιουσίας και Εθελοντισμού, την κ. Ζωή Αθανασοπούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και την προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού, την υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, τη δικτύωση με άλλες πόλεις και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων, ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών.

  Γ. Οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι θα υπογράφουν τα σχετικά με τις αρμοδιότητες τους υπηρεσιακά έγγραφα.

  Δ. Ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και για το λόγο που κρίνει ο Δήμαρχος ως όργανο διοίκησης του Δήμου, χωρίς τη υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας.

  Ε. Σε περίπτωση κωλύματός μας ή απουσίας του Δημάρχου ορίζουμε ως νόμιμο αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ελευθέριο Τριανταφύλλου και αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τους Αντιδημάρχους κατά την όπως παραπάνω αναγραφόμενη σειρά ορισμού.

  ΣΤ. Οι πολιτικοί γάμοι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του Δημάρχου τελούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τριανταφύλλου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τους Αντιδημάρχους κατά την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά ορισμού.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.5 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.
Ο Δήμαρχος
Αλέξιος Σωτηρόπουλος

Κοινοποίηση:
– Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Εσωτερική Διανομή:
1) Οριζόμενους
2) Όλες τις Δ/νσεις και Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου
3) Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
4) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.