ΥΠΕΣ: 50 εκατ. ευρώ σε δήμους & ΔΕΥΑ για εξόφληση δικαστικών υποχρεώσεών τους (ΦΕΚ)

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους.

Ειδικότερα στην απόφαση προβλέπεται:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

 1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιχορήγησης α) των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31η Ιανουαρίου
  2023 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και β) των Δήμων, για την εξόφληση υποχρεώσεών τους, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως την 31η Ιανουαρίου 2023 από την Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190).
 2. Η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων των Δ.Ε.Υ.Α. παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης (όπως
  από εργατικές διαφορές, από απαλλοτριώσεις, από επιστροφή εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων, αποζημιώσεις από αδικοπραξία κ.λπ.).
 3. Η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων των Δ.Ε.Υ.Α. δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με εκτελεστούς τίτλους όπως διαταγές πληρωμής, συμβολαιογραφικά έγγραφα, συμβιβασμούς ενδοδικαστικούς, εξωδικαστικούς ή άλλως, καθώς και με τελεσίδικες αποφάσεις για τις οποίες ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία
  του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητεί τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 4. Δεν επιχορηγούνται φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4Α-4Γ του ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός προγράμματος – Ύψος επιχορηγήσεων

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος προγράμματος επιχορήγησης ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00€) από τα χρηματικά διαθέσιμα του Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ.
 2. Οι φορείς επιχορηγούνται για την εξόφληση των δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων απαιτήσεων και δικαστικών δαπανών, με την υποχρέωση κάλυψης της διαφοράς.

Άρθρο 3 Διαδικασία υποβολής αιτημάτων –

Δικαιολογητικά

 1. Οι υποψήφιοι φορείς υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης νομίμως υπογεγραμμένο (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος) στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Η υποβολή του αιτήματος επιχορήγησης γίνεται α) ταχυδρομικά (Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83) ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr και β) ηλεκτρονικά (σε μορφή excel και word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikastika@ypes.gr.
 3. Το αίτημα επιχορήγησης συνοδεύεται από:

α) Αναλυτική κατάσταση με τις δικαστικές αποφάσεις ή του εγγράφου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. περί εκκίνησης αναγκαστικών μέτρων (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος).

β) Αντίγραφα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ή του εγγράφου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων.

γ) Πιστοποιητικά περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων των αρμόδιων δικαστηρίων σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας ή τελειωτική επί της διαφοράς απόφαση του Αρείου Πάγου, που να απορρίπτει αναίρεση κατά της
τελεσίδικης απόφασης.

δ) Έκθεση εξυγίανσης – βιωσιμότητας εγκεκριμένη από το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο, αντίστοιχα, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

δ1) για τις Δ.Ε.Υ.Α., την αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης των ετών 2020-2022, συγκεκριμένα μέτρα/ ενέργειες και χρονοδιάγραμμα αυτών για αύξηση των εσόδων ή/και μείωση των δαπανών και εκτίμηση για τη διαμόρφωση των εσόδων, των δαπανών και των λοιπών
οικονομικών στοιχείων κατά τα έτη 2023-2025 και

δ2) για τους Δήμους, τους λόγους συσσώρευσης των νέων αυτών ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., συγκεκριμένα μέτρα/ενέργειες καθώς και χρονοδιάγραμμα αυτών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 135275/19.5.2017 (Β’ 1751) κοινής υπουργικής απόφασης περί έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, από τις οποίες θα εξασφαλίζεται η μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμών οφειλών προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

Άρθρο 4
Διάρκεια υποβολής αιτημάτων

 1. Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων επιχορήγησης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 16η Ιουνίου 2023. Η ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων δύναται να λήξει
  σε χρόνο προγενέστερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.
 2. Τα αιτήματα επιχορήγησης θεωρούνται εμπρόθεσμα, με κριτήριο την ημερομηνία πρωτοκόλλησής τους
  στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 5
Διαδικασία εξόφλησης των υποχρεώσεων

 1. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αξιολογεί τα αιτήματα των Δήμων και των Δ.Ε.Υ.Α. και εισηγείται την έκδοση ή μη απόφασης επιχορήγησής τους από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής δύναται κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης, αποφάσεις συλλογικών οργάνων κ.λπ.
 2. Τα αιτήματα επιχορήγησης αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους και στις Δ.Ε.Υ.Α., αυτοί εγγράφουν άμεσα, με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που λαμβάνουν ως έκτακτη επιχορήγηση.
 4. Για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι επιχορηγούμενοι φορείς συμπληρώνουν κάθε φορά τον Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης …(δικαιούχου φορέα)…» (Υπόδειγμα 3Α και 3Β του Παραρτήματος) και τον αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών: α) ταχυδρομικώς σε δύο (2) αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και β) ηλεκτρονικά σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikastika@ypes.gr. Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης.
 5. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, ελέγχει τους πίνακες και εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και η μεταφορά προς τον επιχορηγούμενο φορέα του συνολικού ποσού των κρατήσεων, παρακρατήσεων. Οι Δήμοι και οι Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεούνται στην άμεση απόδοση των κρατήσεων και παρακρατήσεων του προηγούμενου εδαφίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.
 6. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών, ενώ για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, πρέπει οι φορολογικές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να τελούν εν ισχύι την ημέρα της πληρωμής τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 6
Προθεσμία

Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, επιστρέφει στον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ.

Δείτε ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.