Ήρθε το «myDimos.Live.gov.gr» – Η νέα πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών από Δήμους

Μια νέα πλατφόρμα για ραντεβού με τους Δήμους, με τον τίτλο «myDimos.Live.gov.gr», θα έχουν στη διάθεσή τους πολίτες και επιχειρήσεις, οποία θα παρέχει υπηρεσίες και διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων από τους δήμους, είτε με φυσική παρουσία, είτε τηλεφωνική επικοινωνία από τον δήμο ή τηλεδιάσκεψη.

Μέσω της πλατφόρμας «myDimos.Live.gov.gr», ο ενδιαφερόμενος πολίτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης μπορεί να κάνει αίτηση για ραντεβού με υπηρεσία συγκεκριμένου δήμου για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ραντεβού για εξυπηρέτηση:

α) με φυσική παρουσία σε δημοτικό κατάστημα,
β) με τηλεφωνική επικοινωνία από τον Δήμο μόνο για διοικητική πληροφόρηση/ενημέρωση,
γ) εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη (videoconference), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα που ακολουθούν.

Βήμα-βήμα η διαδικασία

1.Ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση μέσω του εκπροσώπου της) εισέρχεται στην πλατφόρμα, είτε απευθείας μέσω του «myDimos.Live.gov.gr» είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

  1. Για την είσοδο στην πλατφόρμα, ο αιτών φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιεί τους κωδικούς διαπιστευτήριά, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την άλλη, ο αιτών εκπρόσωπος επιχείρησης χρησιμοποιεί είτε τους κωδικούς διαπιστευτήριά του, της ΓΓΠΣΔΔ είτε τους κωδικούς διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ, της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

Πώς γίνεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση

Στην περίπτωση εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης, για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη, απαιτείται συσκευή με ενεργοποιημένη κάμερα και μικρόφωνο, προκειμένου να υπάρχει οπτική και ακουστική επαφή με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Για ραντεβού στην πλατφόρμα «myDimos.Live.gov.gr»

Για τη δημιουργία ραντεβού, ο πολίτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης επιλέγει τον Δήμο, από τον οποίο επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, καθώς και τον τρόπο εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια, επιλέγει από το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που παρέχει ο επιλεγμένος Δήμος καθώς και την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα για την εξυπηρέτησή του.

  1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να δημιουργήσει ραντεβού και για λογαριασμού άλλου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί το ραντεβού οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται την εξυπηρέτηση, ενώ για τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης, του τηλεφωνικού ή του φυσικού ραντεβού, προϋπόθεση είναι να εμφανισθεί το πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου έχει δημιουργηθεί το ραντεβού.
  2. Για τη δημιουργία ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που αιτείται την εξυπηρέτηση από τον Δήμο:

α) Ονοματεπώνυμο
β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας
δ) Ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση) ή η απαίτηση πρόσκλησης τρίτου προσώπου, που ο αιτών επιθυμεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη.

  1. Για την υποβολή του αιτήματος προγραμματισμού ραντεβού, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι τα υποβληθέντα προσωπικά δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και ότι έλαβε γνώση των όρων και πολιτικών προστασίας των προσωπικών δεδομένων του.
  2. Όπου αυτό καθίσταται δυνατό, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής στον ενδιαφερόμενο να κλείσει ραντεβού με συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου, στον οποίο έχει ανατεθεί η διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
  3. Μετά την καταχώριση του αιτήματος, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης για το προγραμματισμένο ραντεβού, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε σύμφωνα με την παρ. 3. Στο μήνυμα ενημέρωσης, περιλαμβάνεται και ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του αιτούντος στην τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του Δήμου, εφόσον έχει επιλεγεί η εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη.
  4. Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρισθεί νέα για την παροχή άλλης υπηρεσίας.
  5. Λίγο πριν την πραγματοποίηση του προγραμματισμένου ραντεβού, αποστέλλεται από την πλατφόρμα εκ νέου μήνυμα υπενθύμισης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα που αποστάλθηκε κατά την καταχώριση του ραντεβού.
  6. Στην περίπτωση επιλογής εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη, ο αιτών θα πρέπει, κατά την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού, να ενεργοποιήσει τον σύνδεσμο που αναγράφεται στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να συνδεθεί στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση μέσω της πλατφόρμας «myDimos.Live.gov.gr», διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας, στην αρχική σελίδα της εν λόγω πλατφόρμας.

Πώς εντάσσονται οι Δήμοι στην πλατφόρμα

Ο εκάστοτε δήμος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της ΓΓΠΣΔΔ, συμπληρώνοντας ειδική φόρμα με όλες τις απαραίτητες επιχειρησιακές απαιτήσεις, ιδίως τη λίστα των θεματικών πεδίων, το ωράριο λειτουργίας, τη διάρκεια των ραντεβού για κάθε τρόπο εξυπηρέτησης που δύναται να παρέχει, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτου προσώπου για  συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη (σε περίπτωση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης).

Με γνώμονα τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες, κάθε δήμος δύναται να καθορίζει τους παρεχόμενους τρόπους εξυπηρέτησης των ραντεβού που θα μπορούν να προγραμματίζονται μέσω της πλατφόρμας.

Η ένταξη δήμου, ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά μέσα, στην πλατφόρμα «myDimos.Live.gov.gr», διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Για τη λειτουργία της πλατφόρμας ισχύουν, σε κάθε περίπτωση, οι όροι της παρούσας απόφασης.

Σημειώνεται ότι οι δημότες και οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για την ένταξη του Δήμου στην πλατφόρμα «myDimos.Live. gov.gr», με ανακοίνωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.

Πηγή: otavoice.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.