Σωματείο Εργαζομένων Βύρωνα: Αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα αναφέρει:

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022

Αριθμ. Πρωτ.: 417

Προς:

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινο Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α. Σταδίου 27 ,101 83 – Αθήνα

Ύστερα από σειρά ερωτημάτων προς την Ομοσπονδία μας, σχετικά με την αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), συμπεριλαμβανομένου και της προβλεπόμενης παροχής γάλακτος, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί σε εργαζόμενους, όπως η σχετική Νομοθεσία προβλέπει, σας καταθέτουμε αναλυτικά τις απόψεις μας. Συγκεκριμένα:

  1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των Ο.Τ.Α. που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.: 43726/7-6-2019 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις…». Ποια η πρόβλεψη του Νομοθέτη για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που δεν αποδόθηκαν στους εργαζόμενους από τις Διοικήσεις ως όφειλαν για τα έτη 2017, 2018 και 2019; Δύναται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ομοίως να αποτιμηθούν και να αποδοθούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους για τα έτη αυτά; Θα είναι τουλάχιστον νομικά παράδοξο να προβλέπεται η αποτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) πριν το 2017 και μετά το 2019 και όχι για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα!

2. Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.: 43726/2019 «Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής» (Φ.Ε.Κ. 2208-Τεύχος Β΄), προβλέπεται η υποχρεωτική για τον εργοδότη παροχή των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), οι απαραίτητες Ιατρικές Εξετάσεις και εμβολιασμοί καθώς και η παροχή γάλακτος στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, ομοίως και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας (περιπτώσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).

Εν προκειμένω ορίζεται πως σε όσους εργαζόμενους αποδίδονται Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) χορηγείται και ένα (1) λίτρο φρέσκου γάλακτος. Η παροχή γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Μέσων Ατομικής Προστασίας της υγείας των εργαζομένων, που πρέπει να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διανομή τους γίνεται στους χώρους εργασίας, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Άποψη δε, της Ομοσπονδίας μας είναι ότι, η παροχή γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους, χορηγείται αποκλειστικά ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και εφόσον δεν έχει χορηγηθεί σε είδος τα προηγούμενα έτη, αποτιμάται σε χρήμα όπως ορίζουν ρητά οι διατάξεις του άρθρου 60 «Μέσα Ατομικής Προστασίας και Μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.», του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197 Α΄).

Έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω στο σύνολο των Δήμων. Έχουν δε παρατηρηθεί φαινόμενα κατά τα οποία ορισμένες διοικήσεις Δήμων ενώ θα έπρεπε να είναι υπόλογοι που αδιαφορούν σκοπίμως να αποδώσουν σε είδος την ημερήσια παροχή γάλακτος, αποφεύγουν να αποτιμήσουν και να καταβάλλουν την παροχή γάλακτος σε χρήμα, αποσκοπώντας στην αποφυγή της δαπάνης.

Παρακαλούμε ως εκ τούτου για την άμεση έκδοση ερμηνευτικής- απαντητικής εγκυκλίου που θα ξεκαθαρίζει την καταρχήν υποχρέωση για την ημερήσια παροχή γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους, αλλά και την εκπορευόμενη εκ του Νόμου υποχρέωση αποτίμησης της παροχής γάλακτος σε χρήμα, όταν αυτό δεν αποδοθεί σε είδος.

Δεν είναι δυνατόν για λόγους εξοικονόμησης πόρων εσκεμμένα να επιτρέπεται σε αιρετούς να μην αποδίδουν την παροχή γάλακτος που αποτελεί ρητή υποχρέωσή τους στο πλαίσιο της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων!!! Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειές και την ενημέρωσή μας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Νίκος Τράκας

Ο Γεν. Γραμματέας Γιάννης Τσούνης

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.