Έκθεση επικίνδυνων τμημάτων οικοδομής επι των οδών Νικηφορίδη 22 και Ν.Αρώνη στον Βύρωνα

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Η Ενάργεια μας έστειλε την έκθεση:

Ο υπογράφων Α. Σταματάκης, Πολιτικός Μηχανικός του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, διενέργησα επιτόπιο έλεγχο την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:15 μμ στην οικοδομή επί των οδών Νικηφορίδη αρ. 22 & Ν. Αρώνη στον Δήμο Βύρωνα Αττικής και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 13ης Απριλίου 1929 ΄΄Περί Επικινδύνων Οικοδομών΄΄ (ΦΕΚ-153/Α/22-04-1929) και τις κείμενες διατάξεις περί οικοδομών παρατήρησα τα εξής :

Η ως άνω οικοδομή αποτελείται από ισόγειο και όροφο, και συνίσταται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος, οργανισμό πλήρωσης οπτοπλινθοδομών και επιχρίσματα ασβεστοκονιαμάτων. Μετά από προσεκτικό μακροσκοπικό έλεγχο της οικοδομής, διότι δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό, διαπιστώθηκαν :

 1. Αποφλοιώσεις – ρηγματώσεις του σκυροδέματος της κάτω παρειάς των εξωστών του ορόφου.
 2. 2. Αποκολλήσεις – ρηγματώσεις τμημάτων των στηθαίων των εξωστών στα σημεία στήριξης των κιγκλιδωμάτων.

3. Αλλοιώσεις – ρηγματώσεις των επιχρισμάτων και αποφλοιώσεις των χρωματισμών των όψεων.

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ τα ως άνω τμήματα της οικοδομής επικίνδυνα από άποψη δομική
– Προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος, πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη της οικοδομής να γίνει ανάθεση σε αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Μηχανικό, ο οποίος θα αναλάβει την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης των ως άνω βλαβών, καθώς και την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας. Η σύνταξη της μελέτης, η λήψη της απαιτούμενης Άδειας – Έγκρισης και η αποπεράτωση των εργασιών πρέπει να εκτελεσθούν σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την νόμιμη επίδοση της παρούσας και εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών προκύψει θέμα περαιτέρω επικινδυνότητας θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία. Μετά το πέρας των εργασιών, ο αρμόδιος Μηχανικός οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, θα αναφέρονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και θα πιστοποιούνται η περαίωση και η ορθή εκτέλεσή τους , καθώς και αντίγραφο της Άδειας – Έγκρισης που χορηγήθηκε για την αποκατάσταση των βλαβών και της συνοδεύουσας Τεχνικής Έκθεσης.

– Μέχρι την άρση του κινδύνου πρέπει να ληφθούν τα κάτωθι μέτρα ασφάλειας και με τον ακόλουθο τρόπο :

 1. Εκτενής έλεγχος των όψεων της οικοδομής και τοποθέτηση κατάλληλα αγκυρωμένου μεταλλικού πλέγματος, ικανού βρόγχου, σε επικίνδυνα προς αποκόλληση στοιχεία – τμήματα. Με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη της οικοδομής, να γίνει ανάθεση σε αρμόδιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Μηχανικό, ο οποίος θα αναλάβει την έκδοση της απαιτούμενης Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών, σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 29 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ-167/Α/03-11-2017) και το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23-07-2018 Απόφασης (ΦΕΚ-3136/Β/31-07-2018), καθώς και την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της παρούσας και εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών προκύψει θέμα περαιτέρω επικινδυνότητας θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία. Καμιά άλλη εργασία εκτός των προαναφερθέντων δεν επιτρέπεται να γίνει και κατά την εκτέλεση τους να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας. Μετά το πέρας των εργασιών, ο αρμόδιος Μηχανικός οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του και θα πιστοποιούνται οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης και αντίγραφα της Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών που εκδόθηκε και της συνοδεύουσας Τεχνικής Έκθεσης.

– Οι Εκθέσεις και οι αποφάσεις των πολεοδομικών υπηρεσιών δεν αναφέρονται σε θέματα που έχουν σχέση με τα αίτια που προκάλεσαν την επικινδυνότητα ή την ετοιμορροπία μιας κατασκευής, ούτε στους υπαίτιους που τυχών προξένησαν αυτή. Σημειώνεται ότι για οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των ιδιοκτητών αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Οι ιδιοκτήτες της επικίνδυνης ή ετοιμόρροπης κατασκευής με δική τους δαπάνη και επιμέλεια αίρουν τον κίνδυνο συμμορφούμενοι με τις τελεσίδικες αποφάσεις περί επικινδύνων και διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους για τον καταλογισμό από τα πολιτικά δικαστήρια τυχών
ευθυνών σε τρίτους για τις ζημιές που υπέστησαν. Στον καταλογισμό των ευθυνών αυτών δεν μετέχουν οι πολεοδομικές υπηρεσίες.

– Κατά της παρούσας έκθεσης, οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλλουν ενστάσεις προς την Υπηρεσία που την συνέταξε για τα υποδεικνυόμενα μέτρα, εκτός των προσωρινών μέτρων ασφάλειας. Προκειμένου η ένσταση να ληφθεί υπόψη, θα πρέπει α) να έχουν ληφθεί τα υποδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας, β) να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της έκθεσης και γ) να συνοδεύεται με τεχνική έκθεση δύο ιδιωτών Πολιτικών Μηχανικών, Διπλωματούχων ανώτατων αναγνωρισμένων τεχνικών σχολών, η οποία συντάσσεται με φροντίδα των ενδιαφερομένων και αντιτίθεται με τεχνικά στοιχεία στην έκθεση. Η εμπρόθεσμη υποβολή των ενστάσεων, αναστέλλει αυτεπάγγελτα την εκτέλεση της προηγούμενης έκθεσης, εκτός των μέτρων ασφάλειας, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης. Εάν δεν υποβληθούν ενστάσεις εμπρόθεσμα, τότε η έκθεση καθίσταται οριστική και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τα μέτρα που του επιβάλλονται με αυτή, δικαιούμενος να πραγματοποιήσει και ριζικότερα αυτών κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών διαφορετικά θα διωχθεί ποινικά σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 427 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ-580/Δ/27-07-1999).

Ο διενεργήσας τον έλεγχο
13 Σεπτεμβρίου 2022

Α. Σταματάκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠ 245218/15-09-2022

Βαθμός ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος διατήρησης : Επ’ αόριστον
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΥΓΡΑΣΙΩΝ
———————-

Πληροφορίες : Α. Σταματάκης Προς : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 57
Ταχ. Κώδικας : 10431
Τηλ. : 210-5205067
Ηλεκτ. Ταχυδρ. : t.elegxou.kataskevon@athens,gr
Aρ. Εσωτ. Πρωτ. : 010531/21 Κοιν. : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Αρ. Φακέλου : Ε 115/22
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Έκθεσης Επικίνδυνων Δομικών Κατασκευών
ΣΧΕΤ. : Η με ΑΠ 265629/010531/14-10-2021 Αίτησης της Ένωσης Πολιτών ΄΄Ενάργεια΄΄

Σας διαβιβάζουμε την από 13 Σεπτεμβρίου 2022 Έκθεση Επικίνδυνων Τμημάτων Οικοδομής επί των οδών Νικηφορίδη αρ. 22 & Ν. Αρώνη στον Βύρωνα Αττικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1. ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

Καραολή & Δημητρίου αρ. 36 – 44, τ.κ. 16233, Βύρωνας Αττικής
Παρακαλούμε όπως αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Βύρωνα να επιδώσει νόμιμα το παρόν έγγραφο και την συνημμένη έκθεση στον :
1.1. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ επί των οδών Νικηφορίδη αρ. 22 & Ν. Αρώνη, τ.κ. 16231, Βύρωνας Αττικής προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να μας αποσταλεί το αποδεικτικό επίδοσης. Σε περίπτωση αδυναμίας επίδοσης, παρακαλούμε όπως θυροκολληθούν στο ακίνητο και να μας αποσταλεί το αποδεικτικό θυροκόλλησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ :
1. ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ
1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Δρ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
1.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΥΓΡΑΣΙΩΝ

 1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ
  Αγίου Δημητρίου αρ. 25, τ.κ. 16231, Βύρωνας Αττικής
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  Μεσογείων 288, τ.κ. 15562, Χολαργός
  Προκειμένου για την γνωστοποίηση στην Υπηρεσία μας των στοιχείων ιδιοκτησίας της οικοδομής επί των οδών
  Νικηφορίδη αρ. 22 & Ν. Αρώνη, τ.κ. 16231, στον Βύρωνα Αττικής.
 3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΄΄ΕΝΑΡΓΕΙΑ΄΄
  Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Κ.

ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.