ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ: Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βύρωνα.

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Ο Δήμαρχος Βύρωνα
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114)
3. Της παρ. 5 του άρθρου 161 του ν.3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143)
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα (ΦΕΚ Β΄5283)
5. Το υπ. Αρ. Πρωτ. : Φ1/ 64708 /ΓΔ4 10-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
6. Την ανάγκη για προστασία των μαθητών από τον επερχόμενο καύσωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Βύρωνα ( νηπιαγωγεία , δημοτικά) για την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 ενόψει του επικείμενου καύσωνα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.