ΥΠΕΣ: Κατανομή έβδομης δόσης ΚΑΠ 2024 στους δήμους. Ο Δήμος Βύρωνα θα επιχορηγηθεί με το ποσό 608.640,78 €

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου (4-7-2024) κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας η έβδομη (Ζ΄) τακτική επιχορήγηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2024 ύψους 145 εκ. ευρώ, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού.

Ο Δήμος Βύρωνα θα επιχορηγηθεί με το ποσό 608.640,78 € (Γίνεται παρακράτηση 935,28  & 33.748,02 σύνολο 34. 673, 30 €).

Το ποσό που θα φθάσει στα ταμεία των δήμων ανέρχεται σε 136.690.770,26 €.

Αυτό  προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (A΄ 270) για τον συμψηφισμό οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο αποδίδεται στους εν λόγω φορείς με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

2) την παρακράτηση ποσού από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 5711/10.03.2017 (Β΄ 767) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”»,

3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 48327/29.06.2021, 38760/25.05.2021 και 92543/30.12.2020 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 43 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020 και του άρθρου 30 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020,

4) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους για τον συμψηφισμό οφειλών τους με χορηγηθείσες προκαταβολές από τους ΚΑΠ στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 264 του ν.3852/2010,

5) την παρακράτηση από τους υπόχρεους Δήμους του οφειλόμενου ποσού του τέλους ταφής στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 38 του νν. 4819/2021 (Α΄ 129).

Από το αποδοτέο ποσό καταβάλλεται με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.395.786,00€ υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 49966/26.06.2024, 45243/03.06.2024, 36083/18.04.2024, 107070/12.12.2023, 6925/23.01.2024, 6912/23.01.2024 και 90806/24.10.2023 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Τα κατανεμηθέντα με την παρούσα απόφαση ποσά αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» του Προϋπολογισμού τους.

Στα κατανεμηθέντα ποσά έχουν συνυπολογισθεί:

1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,

3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,

4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,

5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και

7) οι δαπάνες καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών, των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους από 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις ν.3852/2010.

Διαβάστε ΕΔΩ τα ποσά ανά δήμο  

Πηγή: Ρωγμή στην ενημέρωση 

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.