Ενάργεια Βυρωνιώτες: Εξηγήσεις για τη μη εισδοχή των θεμάτων των πολιτών στο Δ.Σ. στις 11/09/2023

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

ΑΙΤΗΜΑ

Της Ένωσης Πολιτών με την ονομασία «Ενάργεια»

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

Κοινοποίηση προς:

-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Πλακίδα

-Δημοτικούς Συμβούλους Δ.Β.

-Τοπικό Τύπο

ΘΕΜΑ: «Εξηγήσεις για τη μη εισδοχή των θεμάτων των πολιτών στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δευτέρας 11/09/2023»

Αξιότιμε Δήμαρχε,

Αξιότιμε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα, κ. Πλακίδα,

Στις 28 Ιουλίου 2023, οι συλλογικότητες Ένωση Πολιτών «Ενάργεια», Κίνηση Πολιτών «Βύρωνας και τριγύρω» και «Δημοκρατική Ενότητα Βύρωνα», με την Αρ. Πρωτοκόλλου: 18780/28-07-2023 Αίτηση, Aιτηθήκαμε τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος «της ποιότητας ζωής στην πόλη του Βύρωνα – ΜΕΡΟΣ Β’».

Στις δε 26 Ιουλίου 2023, ως συλλογικότητα Ένωση Πολιτών «Ενάργεια», με την Αρ. Πρωτοκόλλου: 18556/26-07-2023 Αίτηση, Αιτηθήκαμε τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος των εργαζομένων στα Ε.Α.Σ. Υμηττού!

Επειδή διαπιστώσαμε ότι συγκαλέσατε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17.00, αλλά τα προαναφερόμενα θέματα των πολιτών δεν συμπεριλαμβάνονται στα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης,

Επειδή στην με Α.Π.: 39167/2-6-2022 Εγκύκλιο 375, βλέπε ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ

με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», στην σελίδα 4, στην ενότητα Β. Πρόσκληση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, παράγραφος γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρεται ότι:

«Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, τα άλλα όργανα διοίκησης του δήμου (οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, εκτελεστική επιτροπή) και τις υπηρεσίες του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια. Σε αυτήν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Επίσης, στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται προς συζήτηση προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα (δημότες ή κατοίκους/Άρθρο 215, παρ. 3 του ν. 3463/2006),

Για τους ανωτέρω λόγους ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τις αιτίες για τις οποίες τα θέματα που πριν 1,5 μήνα αιτηθήκαμε να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν περιλαμβάνονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Συνεδρίασης της Δευτέρας 11/09/2023, καθώς επίσης και να μας ενημερώσετε/πληροφορήσετε για το χρόνο της εισδοχής αυτών στο Δ.Σ.

Με εκτίμηση

Ένωση Πολιτών «Ενάργεια»

8 Σεπτεμβρίου 2023

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.