Δήμος Βύρωνα: Μέτρα προστασίας, κατά την επαναλειτουργία των σχολείων

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς
Στόχος είναι η διαρκής τήρηση των αποστάσεων μεταξύ́ των μαθητών και η ελαχιστοποίηση του συγχρωτισμού́:
• Να δίδεται έμφαση στην εφαρμογή -από όλους- των ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής: τρόπος πλυσίματος χεριών, προστασία του αναπνευστικού́, χρήση μάσκας, απολύμανση επιφανειών. Να τοποθετηθούν αφίσες με σχετικές οδηγίες σε εμφανή́ σημεία.
• Αναδιαμόρφωση των τάξεων – αύξηση των αποστάσεων μεταξύ́ των θρανίων, προκειμένου να τηρείται η απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ́ των μαθητών.
• Τα θρανία πρέπει να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό́ (όχι αντικριστά́), ώστε να μειωθεί η διασπορά σταγονιδίων, κατά́ την ομιλία ή το βήχα. Οι μαθητές να αποφεύγουν να αλλάζουν θέση κατά́ τη διάρκεια της ημέρας.
• Αποφυγή́ συγχρωτισμού́ κατά́ τη διάρκεια των μετακινήσεων των μαθητών και του προσωπικού́ στο διάδρομο, στις τουαλέτες, κατά́ την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών και των εργαζομένων.
• Να χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες για να βγαίνουν στο διάλειμμα διαφορετική́ ώρα. Τήρηση των αποστάσεων των 2 μέτρων στα διαλείμματα. Τα διαλείμματα να πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο εάν το επιτρέπει ο καιρός. Κατά́ τη διάρκεια του διαλείμματος να εξέρχονται υποχρεωτικά́ όλοι από την αίθουσα και να αερίζεται καλά́ ο χώρος ανοίγοντας τα παράθυρα. Το ίδιο να γίνεται και για τη χρήση βιβλιοθήκης ή άλλων χώρων συγκέντρωσης.
• Η πόρτα της τάξης να ανοίγει από τον/την εκπαιδευτικό και να παραμένει ανοιχτή́ μέχρι να εισέλθουν όλοι οι μαθητές. Να κλείνει από το ίδιο άτομο, όταν ολοκληρωθεί́ η είσοδος όλων των μαθητών, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τη πόρτα από́ πολλά́ άτομα. Ομοίως κατά́ την αποχώρηση των μαθητών, στα διαλείμματα και στο τέλος της ημέρας.
• Αποφυγή́ άσκοπων μετακινήσεων εργαζομένων και μαθητών εντός του σχολείου.
• Αποφυγή́ χρήσης ανελκυστήρα.
• Ακύρωση εκδρομών, ομαδικών δραστηριοτήτων και συναθροίσεων.
• Ακύρωση ή τροποποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες ενέχουν την πιθανότητα στενής επαφής (π.χ. χορωδίες, ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες).
• Ελαχιστοποίηση επισκεπτών στους απολύτως απαραιτήτους. Εάν είναι εφικτό́ να εξυπηρετούνται χωρίς να εισέλθουν στο κτήριο του σχολείου (πχ παραλαβή́ δεμάτων από́ courier στον υπαίθριο χώρο).

Οδηγίες προς μαθητές
Στόχος είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής προφύλαξης και η προστασία των διπλανών μας.
• Αυστηρή τήρηση των κανόνων σε θέματα ατομικής υγιεινής. Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ειδικά μετά την χρήση τουαλέτας, πριν και μετά το φαγητό, μετά από φτάρνισμα ή βήχα, μετά την επαφή με απορρίμματα – εναλλακτικά καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα περιεκτικότητας >60% σε αλκοόλη.
• Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο σε περιπτώσεις βήχα/φταρνίσματος (ή με τον αγκώνα και τον ώμο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο χαρτομάντιλο). Αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη, μάτια.
• Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τους τρόπους επικοινωνίας και για τα μέτρα που λαμβάνει το σχολείο.
• Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για παραμονή κατ’ οίκον των μαθητών που εμφανίζουν συμπτώματα.
• Αποφυγή χρήσης air-dryers, στέγνωμα των χεριών με χειροπετσέτες μίας χρήσης.
• Παράθυρο συνεχώς ανοικτό ή σε ανάκληση.
• Αποφυγή ανταλλαγής αντικειμένων όπως στυλό, μολύβια, γόμες, τετράδια, χαρτάκια κ.ά.
• Άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αισθανθεί αδιαθεσία.
• Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε μαθητή στο σπίτι οφείλει να ενημερώσει το σχολείο και να παραμένει στο σπίτι.