Αναστολή προσλήψεων σε Δημόσιο και ΟΤΑ λόγω εκλογών: Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Με το ά. 27 του ν. 5043/2023 επήλθαν τροποποιήσεις στο ά. 28 του ν. 2190/1994 αναφορικά με τη ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει εφόσον η σχετική διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την προκήρυξη των εκλογών.

Με την ως άνω διάταξη προβλέφθηκαν εξαιρέσεις από τους ανωτέρω περιορισμούς και συγκεκριμένα προβλέφθηκε ότι εξαιρούνται:

 • Οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Ομοίως, εξαιρούνται οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και ανανεώσεις αυτών, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), προκειμένου για τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, των εργαζομένων σε προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και των εργαζομένων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α.
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον πριν την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δημοσιευθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων στην ΕτΚ, καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, εφόσον πριν την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων – προσληπτέων, σύμφωνα με τον ν. 2643/1998 (Α’ 220).
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς και προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 και έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών οι οριστικοί πίνακες διοριστέων – προσληπτέων από το Α.Σ.Ε.Π..
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη δώδεκα (12) χειριστών ελικοπτέρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα (1) έτος, στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./25/20318/2.3.2023 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599/9.11.2022 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, μετάταξης, τοποθέτησης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) της υπ’ αρ. 1/2022 προκήρυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ0ΟΞ465ΧΘΞ 81Ψ), καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αρ. 1/2023 Προκήρυξης (Αρ. Πρωτ. 1145/27.1.2023).
 • Η έκδοση των αποτελεσμάτων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 75) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ στάδιο), καθώς και η έκδοση των προκηρύξεων του Β’ σταδίου του διαγωνισμού.
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό και την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν από αναπλήρωση από τους πίνακες κατάταξης της ως άνω προκήρυξης, καθώς και των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 4Κ/2020 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 40) σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021, η έκδοση των σχετικών πράξεων διορισμού, καθώς και οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 5027/2023.
 • Οι ενέργειες που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ 2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας από τον πίνακα επιλαχόντων της προκήρυξης 1Γ/2015 (ΑΣΕΠ 8), καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων διορισμού.
 • Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 7Κ/2022 (ΑΣΕΠ 60) για την πλήρωση θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρωση θέσεων προσωπικού δυνάμει των προκηρύξεων υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8.3.2023 (ΑΔΑ: ΡΛΑΝ 465ΦΥΟ-ΑΣΠ), Γ4α/Γ.Π.οικ.21201/7.4.2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΞΜ465ΦΥΟ-ΚΥΜ), 2Κ/2019 (τ. ΑΣΕΠ 7/2019, 8/2019, 15/2019), της υπ’ αρ. 10/26.2.2021 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης 33/2006 [Α’ 280, (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./10/1602/26.2.2021)] και της υπ. αρ. 31/27.9.2022 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 [ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΡΚ./οικ.17599/9.11.2022], καθώς και του αιτήματος του Υπουργείου Υγείας υπό στοιχεία Γδβ/οικ.20635/ 5.4.2023, εφόσον εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) πριν από την προκήρυξη των εκλογών.
 • Οι ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρωση 12 συνολικά θέσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) από επιλαχόντες προηγούμενων προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4765/2021.
 • Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση τελικών πινάκων τεσσάρων (4) προκηρύξεων ειδικής αγωγής (2ΕΑ-5ΕΑ/2022), καθώς και για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων Γενικής Παιδείας και Εκπαίδευσης (1ΓΕ-2ΓΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 67 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν στους διορισμούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατ’ άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), για το σχολικό έτος 2022-2023, σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019.
 • Η έκδοση πράξεων μετάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε δήμους σε θέσεις κλάδου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία της μεταβατικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).
 • Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 ή τα άρθρα 11 και 11Α του ν. 4440/2016 (Α’ 224), καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).
 • Τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον, μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης από τα αρμόδια Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), οι τοποθετήσεις στελεχών εκπαίδευσης, εφόσον μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, έχει ολοκληρωθεί η κύρωση των αξιολογικών πινάκων επιλογής του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμούς των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εφόσον πριν την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, έχει υποβληθεί από την Τριμελή Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4892/2022 (Α’ 28) εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ που περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων.
 • Η σύναψη συμβάσεων που αφορούν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των υποβρυχίων και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94).
 • Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα των δικαιούχων συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.2023 σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 5039/2023 (Α’ 83) και του σεισμού της Σάμου της 30.10.2020 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του παρόντος.
 • Οι ενέργειες που απαιτούνται για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 3025/7.4.2023 «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων διάρκειας δύο (2) ετών, στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) στην Ελλάδα» (ΑΔΑ:6Ψ4Μ465ΓΛΖ-Α99).

Πηγή: epoli.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.